Verander-managers ZorgICT

Als het gaat om managementdiensten in het algemeen en projectmanagement bij veranderingsprocessen in het bijzonder zijn objectiviteit en onafhankelijkheid onontbeerlijke eigenschappen.
AusserhoferBos beschikt over absolute ervaring en deskundigheid om ziekenhuizen te begeleiden op elk gewenst niveau. Juist de integriteit en authenticiteit van alle teamleden vormen onze drijfveren om veranderingsprocessen op het snijvlak van zorg en ict te managen.

Integrale procesaanpak

Wij kennen alle geheimen in de wereld van ZorgICT veranderings-processen. En wij opereren vanuit een charismatische, leidende rol. Autoriteit zonder arrogantie en altijd positief zonder ons af te zetten op andere spelers in de markt of in het proces.
Wij zijn proactief, makkelijk bereikbaar en proberen de zaken niet mooier te maken of voor te doen dan ze zijn. Wij nemen iedereen serieus en gaan voor samenwerking. Voor een optimaal resultaat voor alle betrokkenen. Hierbij maken we zoveel mogelijk van de aanwezige kennis en kwaliteiten van eigen ziekenhuismedewerkers in plaats van externe deskundigen. Op deze wijze borgen we de continuïteit van alle processen in de nieuwe situatie.

Onafhankelijk en objectief

Ict-veranderingsprocessen vragen om ervaring, daadkracht en inzicht. Wij doen niet aan overdreven beleefdheid, ingewikkelde uitleg of een te afstandelijke benadering. We willen een toegewijd partner zijn die er voor anderen is, die snel handelt en weet wat
nodig is. We bouwen bruggen tussen alle afdelingen en zijn de verbindende schakel tussen alle betrokkenen. Van medewerkers tot en met leveranciers. Alles wordt gecommuniceerd vanuit deze onafhankelijke en objectieve rol.

Inspiratie voor integratie

Wij hebben ervaring en houden deze op peil. We volgen de laatste ontwikkelingen in ZorgICT op de voet en houden daarnaast ook landelijke en internationale trends en ontwikkelingen in de gaten. Deze kennis delen we dan ook graag. Daarnaast zijn wij echte inspirators. Wij zijn gepassioneerd en gedreven om alle betrokkenen tijdens het proces ‘aan boord te houden’ maar nog meer om iedereen te inspireren om het proces vanuit eigen perspectief te vervolmaken.

Succesvolle ICT-integratie

Zorg en ict zijn meer en meer elkaars bondgenoot. Verouderde systemen, software en hardware zijn een obstakel in de realisatie van hedendaagse doelstellingen. Betere en efficiëntere zorg is bittere noodzaak en de druk neemt vooralsnog niet af. De nieuwste technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om gestelde doelen te
halen. Wij zien het als onze persoonlijke verantwoordelijkheid om met onze leidende, verbindende en inspirerende capaciteiten elk veranderingstraject succesvol af te ronden.

Betrouwbaar projectmanagement

Wij zijn toegankelijk, ongecompliceerd, goed te volgen, attent, nemen iedereen even serieus, wij respecteren autonomie en benaderen elk project positief en opgewekt. Wij begeleiden, wijzen de weg, zijn de betrouwbare gids, wij sturen, dirigeren, regelen en reguleren complete veranderingsprocessen van a tot z. Wij lopen voorop en motiveren iedereen om minimaal datgene te doen en te presteren wat voor het proces noodzakelijk is en dagen iedereen uit om daarnaast nog een stapje extra te zetten.

Verbinding van zorg en ict

Wij koppelen, verenigen, engageren, schakelen aaneen, sluiten aan, bundelen, combineren en binden. Wij brengen mensen samen en bouwen bruggen tussen afdelingen en externe leveranciers maar ook tussen zorg en ict. Wij nemen het initiatief, komen in actie, regelen, verbinden en nemen je die dingen uit handen waar je hulp bij nodig hebt. Ongeacht de functie, afdeling of status van het project.

Inspiratie voor morgen

Wij maken dat veranderingsprocessen in ZorgICT efficiënter verlopen, naar ieders tevredenheid. Wij beloven dat de veranderingen ook resulteren in verbeteringen en zorgen ervoor dat niemand zich binnen het ziekenhuis zorgen hoeft te maken of te twijfelen over realisatie van doelstellingen om betere zorg te kunnen leveren. Wij laten pas los als iedereen zelfstandig kan functioneren in en met de nieuwe ict-omgeving.

Grip op betere zorg

Het optimaal managen van veranderprocessen op het vlak van ZorgICT waarborgt het gewenste resultaat voor elk niveau binnen ziekenhuizen: van bestuurlijke top en bestuur medische staf tot de medewerkers op de werkvloer. Iedere opdrachtgever wil verzekerd zijn van een goede afloop, wil de gestelde doelstellingen realiseren met behulp van het doorvoeren van veranderingen. Ook voor ziekenhuizen geldt dat “aanname de moeder is van alle ellende”. Je kunt niet zonder meer uitgaan van gegarandeerde successen bij verandering. Veranderingen komen vanuit de mensen zelf, maar moeten daarvoor wel toe worden uitgedaagd. Verandering kan niet worden opgelegd. De noodzaak van verandering is evident; immers, “als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”.

Wat ons betreft hoeft niemand zich binnen het ziekenhuis zorgen te maken of te twijfelen over realisatie van doelstellingen om betere zorg te kunnen leveren. Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke processen op elkaar aansluiten, dat alle partijen ook daadwerkelijk betrokken zijn en dat iedereen zich committeert aan dezelfde doelstelling. Rekening houdend met en afgestemd op individuele en gezamenlijke behoeftes en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Expertise in ZorgICT

Al meer dan 15 jaar zijn wij gespecialiseerd in managementdiensten op het snijvlak van zorg en ict. Wij sturen, begeleiden en managen veranderingsprojecten vanuit een strakke aansturing en gedegen inhoudelijke kennis. Onze expertise is opgebouwd op jarenlange ervaring en gefocust op een breed scala van onderwerpen en thema’s, zoals:

Opstellen Programmaplannen

Het realiseren van veranderdoelstellingen op het snijvlak van zorg en ICT vragen vaak om een programmatische aanpak vanwege de complexiteit, doorlooptijd, kosten en risico’s. Een absolute voorwaarde voor succes is een goed doordacht en realistisch programmaplan waarin van uit een visie op de realisatie stap-voor-stap de doelstellingen bereikt worden. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van realistische, uitdagende maar vooral succesvolle programmaplannen

Opstellen van Programma's van Eisen

Een PvE opstellen voor een of meerdere applicaties is niet zo moeilijk.  Vaak zijn kant-en-klare PvE’s beschikbaar via internet, of van uit een eerder opdracht. Het wordt een ander verhaal als de te selecteren applicaties de basis moeten vormen voor significante procesvernieuwingen, waarbij er sprake is van weerstand, veel stokpaardjes worden bereden, de investering uit de hand dreigt te lopen of te veel risico’s genomen worden. Juist dan is het nodig dat vooraf zorgvuldig met de bestuurders besproken welke doelen uit de strategische agenda gerealiseerd moeten worden en welke risico’s acceptabel zijn en welke zeker niet. Omdat wij gepokt en gemazeld zijn in ons vakgebied en een onafhankelijke positie kunnen innemen, zijn wij de ideale partner voor het opstellen van PvE’s.

Begeleiden van aanbestedingstrajecten en pakketselecties

Het veranderingsproces begint in onze visie al bij de opzet en inrichting van het aanbestedingstraject. Deze fase is meer dan enkel het uitvoeren van de rationale van vraag en antwoord en uiteindelijk de inkoop technische en juridische borging tot aanschaf. Uiteraard spelen deze aspecten nadrukkelijk mee om het zakelijk comfort te borgen. Echter is deze fase juist bij uitstek het tijdsgewricht om de veranderbereidheid en -capaciteit verder te mobiliseren. Alle relevante implementatie betrokkenen dienen op de juiste wijze, waarde en mate van inzet meegenomen te worden. Zo ontstaat al in een vroeg stadium zicht op mogelijke veranderingshobbels, versnellers en remmers. Dit inzicht delen helpt om in gezamenlijkheid te komen tot een goede veranderorganisatie die richtinggevend is voor de projectopzet tot invoering. 

Opstellen van Projectplannen

Voor de verschillende verander- of implementatieopdrachten hebben we een ruime ervaring in het op maat opstellen van projectplannen en planningen. Het projectplan vormt de ruggengraat om gedurende het project iedereen mee te nemen in het behalen van de doelen die hierin concreet worden gesteld. Met het projectplan wordt ook de projectgovernance opgesteld, waarmee we structuur creëren binnen de organisatie van de klant om gezamenlijk tijdig de doelstellingen behalen.

Het Elektronische Patiënten Dossier (EPD)

Wij hebben uitgebreide ervaring met de implementatie van elektronische patiëntendossiers binnen ziekenhuis en zorginstellingen. Hierbij verstaan we onder het “EPD” meer dan alleen elektronische versies van het papieren dossier. Hier valt ook het gebruik van ordercommmunicatie onder, waarbij werkprocessen op poliklinieken en in de kliniek beter op elkaar worden afgestemd. We zorgen bij de implementatie voor de verbinding tussen de zorg, ziekenhuis ICT-organisatie en leverancier van het product. Of dit nu HiX/Ezis van Chipsoft is, EPIC of xCare van Nexus is, het gaat erom dat niet alleen het systeem, maar ook de organsatie klaar is voor het gebruik en hierin vormen wij de bruggenbouwer bij een dergelijke uitdaging. 

EVS Medicatie en apotheek

Het digitaal inrichten van de zogenaamde closed-loop medicatie binnen het ziekenhuis vraagt de inzet van meerdere interne disciplines. Met onze ruime ervaring in de implementaties van dergelijke trajecten zorgen we ervoor dat de processen, vanuit de disciplines gezien, op elkaar worden afgestemd. Hiermee wordt het voorschrijven door behandelaren, het bewaken en accorderen door de apotheek en het toedienen van medicatie in de kliniek goed op elkaar afgestemd. Onafhankelijk of het medicatiesysteem onderdeel vormt van compleet ZIS/EPD of juist als apart systeem ten opzichte van het bestaand ZIS/EPD zorgen we samen met de klant voor resultaat.