Regie over regionale zorgvraag

Regionale zorgvraag vraagt maatwerk in samenwerking

De landelijke trend van de dubbele vergrijzing in combinatie met de regionale demografische ontwikkelingen heeft verschillende consequenties op de regionale zorgvraag. Daarbij zijn zorgvragen in toenemende mate multidisciplinair en stijgend in complexiteit die beiden de klassieke compartimentering en specialisatie in de Zorg overstijgt. Verdere samenwerking in de keten moet zorgen voor de harmonisatie en continuïteit van zorgverlening op maat. Samenwerkingsvormen op maatschap en of daadwerkelijke fusies moeten de kwalitatieve beschikbaarheid van super specialisme organiseren.

Harmonisatie en standaardisatie van taal

Voor wat betreft de uitwisseling van gegevens in de zorgketen ligt de focus hierbij op de standaardisatie van techniek en de eenheid van taal. Het landelijke programma Registratie aan de bron wil bereiken dat patiënten en zorgverleners altijd en overal over de benodigde gezondheidsinformatie beschikken en een éénduidige onderlinge interpretatie. Het landelijk programma is geïnitieerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nictiz en heeft haar doelstellingen geformuleerd tot 2020. Sinds 2016 doet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ook mee aan dit initiatief. Bron: http://www.nfu.nl/programma/registratie-aan-de-bron/programma

 

Uitwisseling in de keten en organiseren van ketenregie

Naast de geschetste harmonisatie en standaardisatie van taal is het van belang om de ketensamenwerking effectief en efficiënt georganiseerd te krijgen rondom de behandeling van de zorgvraag van de patiënt. In veel gevallen gebeurt dit via de herkenbare transmurale gremia en principes binnen het bestaande productie en bekostigingsparadigma’s. Daadwerkelijke innovatie is hierdoor echter begrenst. Een initiatief dat dit wil doorbreken is het Droom project van het ziekenhuis Bernhoven in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en VGZ. De aanpak hierbij is om kwaliteitsverbetering te koppelen aan volumereductie. Deze aanpak staat soms wel haaks op het ‘systeem’, waarin we alleen betaald krijgen voor verrichtingen, niet voor het na zorgvuldige besluitvorming afzien van een behandeling. Kwaliteit voorop en minder onnodige en vermijdbare zorg moet uiteindelijk leiden tot maatschappelijk betaalbare zorg.

Afspraak op meer informatie

Wilt u meer weten over regionale samenwerking en het organiseren van effectieve en efficiënte informatie uitwisseling en voorzieningen voor zorgketens en de wijze waarop AusserhoferBos u hierbij van dienst kan zijn?

Bel of mail om een afspraak te maken voor meer tekst en uitleg voor uw organisatie.

Morgen...
heeft u betere regie over uw regionale zorgvraag.